Среда, 13 Септември 2023   
МАКЕДОНСКИ СЕЛСКИ И ОКОЛИСКИ СОЦИЈАЛНО - КУЛТУРНИ БРАТСТВА И СПОРТСКИ АСОЦИЈАЦИИ (34)

1seve1

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ(ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН 

Македонските селски и околиски социјално – културни братства во Канада ги зачувуваат своите национални вредности, а во исто време го збогатуваат мозаикот на мултинационалните култури во новите средини во иселеништвото

БИТОЛСКОТО ОКОЛИСКО СПОМАГАТЕЛНО-КУЛТУРНО ДРУШТВО “ПЕ­ЛИ­СТЕР” било основано во 1960 година. Во својот состав ги собирало жи­те­лите од би­­­толскиот регион. Првобитно се викало спомагателно-културно друш­т­во “Битола”. Тоа развило бројни активности, меѓу кои и првиот пикник што го ор­­ганизирало во јуни 1960 година. Во 1969 година бил формиран фуд­балскиот клуб “Битола”, кој по­стоел до 1985 година. Од таа година клу­­­бот настапувал под името “Маке­до­нија” и бил член на Македонско-ка­над­­ската фудбалска ли­га.

Во 1979 година од ова друштво се формирале четири друштва и тоа од се­лата: Велушина, Лажец, Граешница и Драгош. Денес овие четири друштва работат самостојно. Тие имаат свои управи и статути, но сепак настапуваат заеднички.

МАКЕДОНСКОТО СПОМАГАТЕЛНО ДРУШТВО “ПРЕСПА” би­ло основано во 1961 година, ко­га во Торонто се зголемил бројот на доселениците од Преспа. Во 1983 година, дру­штвото било регистрирано пред канадските власти под името “Македонско спо­ма­­гателно преспанско дру­штво”, со свој статут. Во статутот, пак, името на дру­штво­то гласи: Преспанско-ре­­­­­сен­­ско добротворно друштво “Преспа”.

Добротворното друштво “Преспа” во своите редови ги собира Маке­дон­­ците кои потекнуваат од преспанскиот регион, без оглед на тоа на кој дел од Преспа му припаѓаат.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО И СОЦИЈАЛНО ДРУШТВО “ЗДРУЖЕНИ БРА­НОВИ”. Во ноември 1980 го­дина, бил формиран привремен управен одбор кој требало да пристапи кон формирање на друштво кое ќе ги собира жителите од охридскиот регион: Охридско, Струшко, Дебарско и Кичевско. Потоа, на 7 февруари 1981 година се одржало членско собрание на кое било донесена одлука за избор на званична управа и избор на името на друштвото.

Културно-просветното и социјалното друштво “Здружени бранови”, ак­тив­но учествувало во животот на иселеништвото во Торонто. Меѓу другото, во 1992 година ак­­тивно се вклучило во акцијата за собирање на лекови за Маке­донија. 

ПРИЛЕПСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО “Прилеп” било осно­ва­но во 1990 го­­дина. Друштвото соработува со повеќе друштва од Торонто, а посебно со Мариовското и со Битолското друштво.

Исто така, во Торонто постојат и следните друштва: “Полог”, “Граеш­ни­ца”, “Обединети Мариовци”, “Скопје”, “Брајчино”, “Љубојно”, “Евла”, “Ве­лу­шина”, “Драгош”, “Горничево”, “Лажец”, “Болно”, “Арменско”, “Трнава - Пра­сино”, “Статица”, “Зелениче” и др

МАКЕДОНСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОШ НА ДЕЦА. Оваа хуманитарна организација е регистрирана на 6 март 2002 година во Торонто. Таа ги помага сите деца, особено децата во Македонија кои настрадале во војната.

МАКЕДОНСКИ МУЗИЧКИ СОСТАВИ. Во Торонто постојат поголем број македонски музички состави. Меѓу познатите оркестри се: “Децата од Буф”, “Илинден”, “Изгрев”, “Бисер” и други. Исто така, поголемиот број играорни групи имаат свои оркестри.

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА. На про­сторот на Кана­да во минатото и денес постојат повеќе македонски фуд­бал­ски клубови. Некои од нив им припаѓаат на селските спомагателни друштва, а некои на ма­ке­дон­ските црковни општини. Во повеќето случаи ваквите фуд­балски клу­бови глав­но настапуваат за време на пикниците или пак на некои свечености.

Во 1984 година била формирана Канадско-македонската фудбалска лига во Торонто, во чиј состав влегле следниве македонски фудбалски клу­бови: “Солун”, “Вардар”, “Мариово”, “Скопје”, “Победа”, “Охрид”, “Партизани”, “Брајчино”, “Здружени бранови” и “Македонија”. Во 1987 година, Канадско-ма­­ке­донската фудбалска лига се прошири со клубовите “Буф” и “Преспа”.

Во последните неколку години фудбалските екипи на “Скопје”, “Вардар”, “Со­лун” и “Македонија” постигнувале добри резултати во лигите, а биле побед­ни­­ци и на многу турнири организирани во Онтарио, како и во државата Њујорк. Оваа традиција ја продолжил и но­воформираниот клуб “Македонски ѕвезди” составен од најдобрите играчи од Македонската фуд­бал­ска лига. “Македонски звезди” ги зазел првите места во лигата и во купот на лигата, а бил победник и на традиционалниот турнир во Бафало, САД.

1seve12Прилеп

За време на илинденските прослави, во организација на “Обединети Македонци”, се одржува таканаречениот Илин­ден­ски фудбалски куп, на кој се натпре­вару­вале сите македонски фудбалски клубови за освојување на Илинденскиот трофеј.

Македонските фудбалски тимови учествувале и во натпреварите за вре­ме на одржувањето на македонските црковни собири, како и за време на пик­ниците, на селските и околиските друштва во Торонто.

Фудбалската игра меѓу Македонците во Канада има големи традиции и е една од најпопуларните спортски игри.

КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ХОКЕАРСКА ЛИГА. Еден од најомилените спор­тови меѓу младите Македонци во Канада е, секако, хокејот на мраз. Веројатно тоа е одраз на местото што хокеарскиот спорт го зазема во жи­вотот на Канаѓаните. Таму, подолго време постоела “Канадско-македонската хо­кеарска лига”, во чиј состав биле: “Обединети Македонци”, “Македонско си­рење”, “Македонска ресторанска кооперација”, “Канадски федерии МФГ.”, “Наб хил фармс”, “Кристален мраз” и др. Притоа, Македонци  - хокејари играат и во нај­ви­соките тимови на Канада.

ОТВОРЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ГОЛФ ТУРНИР во Торонто постои од 1942 година, а бил основан од познат македонски иселеник и бизнисмен. На оваа спортско-рекреативна манифестација главно учествуваат канадски биз­нис­ме­ни од македонско потекло, чии семејства биле дојдени во Канада пред Втората светска војна. Учесниците на турнирот од организаторот добиваат награди во вид на капи, кошули со македонското знаме и др. Победникот на турнирот добива специјален пехар. Турнирот се одржува во јули секоја година.

Обединети Македонци во Хамилтон. Почетните активности за формирање на огранок на националната организација Обединети Македонци во Хамилтон биле присутни уште од формирањето на оваа организација во Торонто. Меѓутоа, иницијавата се покренала на 16 ноември 1968 година во Торонто, а се продолжило на состанокот одржан на 17 мај 1970 година во Хамилтон. Тогаш, всушност, се дало предлог за изградба на македонската православна црква св. Наум Охридски од Хамилтон.

Обединети Македонци во Виндзор. Активностите за формирање огранок на оваа организација во Виндзор започнале на состаноците на 16 ноември година во Торонто и на 7 јни 1969 година во Детроит. По конституирањето огранокот покажал активности, особено на Конвенција во Торонто во септември 1970 година.

Журналистичко друштво. Оваа единствена новинска асоцијација во иселеништвото била формирана во Виндзор од група вљубеници во новинарството. Таа постоела повеќе години и во неја членувале бројни македонски иселеници од Канада и САД кои се занимавале со новинарство.

Буфско друштво. Ова селско друштво на доселеници од селото Буф, Леринско било формирано на 26 март 1944 гидина во Виндзор. Во него членуваат голем број буфчани кои имаат купено свое место кое се вика Буфско село. Тоа е на брегот на езерото и зафаќа простор од десетина хектари, каде е изградена куќа со кујна и им служи на буфчани кога организираат пикници и други собирања.

Македонското друштво Преспа. Ова друштво било формирано во 1976 година од неколку ентузијасти од Преспа. Во него членуваат околу 7о семејства од сите делови на Преспа, кои организираат бројни манифестации. Така, ова друштво било организатор на банкети, вечеринки и музички средби кои се одржувале во црквата Св. Никола.

Тетовското друштво Полог. Ова друштво било формирано во 1981 година во Виндзор и во него членуваат стотина тетовски семејства. Тоа органиџирало пикници и други организации. Во рамките на друштвото, во 1983 година бил формиран спортскиор клуб Тетекс кој се натпреварувал во потсојузната лига.

Прололжува

1SlaveK2 Пишува: СЛАВЕ КАТИН

 

На прво место

News image

Ветувањата на Ковачевски се „мижи Асан да ти баам“

Ковачевски ги лажеше граѓаните дека ќе ги скрати платите на функционерите во стилот, ако не овој п...

Историја

News image

Името на Прва Јустинијана Охридска уште на почетокот на 10. век длабоко навлегло во руските маси

Името на Прва Јустинијана Охридска уште на почетокот на 10. век длабоко навлегло во руските маси и т...

Иселеници

News image

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ БРОЈОТ 63 НА СПИСАНИЕТО „ПОВОД“ ОД СИДНЕЈ

Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сид...

Култура и туризам

News image

ВИСОКА МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДВАЕСЕТ И ВТОРОТО ПОКЛОНЕНИЕТО ВО ВЕЧНИО РИМ ВО 1990 ГОДИНА – ДЕЛ I (44)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА – АНТИЌ И СЛ...

Фељтон

News image

ДЕЛ ОД ПРАВИЛАТА НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ” (8)

ДЕЛ ОД ЖИВОТОТ НА АТАНАС БЛИЗНАЈОВ ВО МОНОГРАФИИТЕ НА СЛАВЕ КАТИН

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.