Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Tue, 23 Jul 2019 10:00:11 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Меморандум-До Константин Караманов-Караманлис http://mn.mk/dosiea/16892-Memorandum-Do-Konstantin-Karamanov-Karamanlis http://mn.mk/dosiea/16892-Memorandum-Do-Konstantin-Karamanov-Karamanlis Karamanlis 2

Меморандум-До Константин Караманов-Караманлис

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Тројки http://mn.mk/dosiea/16862-Trojki http://mn.mk/dosiea/16862-Trojki Тројки

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
Драган Богдановски до Душко Дојчиноски http://mn.mk/dosiea/16825-Dragan-Bogdanovski-do-Dusko-Dojcinoski http://mn.mk/dosiea/16825-Dragan-Bogdanovski-do-Dusko-Dojcinoski Драган Богдановски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000
Меморандум http://mn.mk/dosiea/16773-Memorandum http://mn.mk/dosiea/16773-Memorandum 01

02

03

04

05

06

 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0000
СО МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО РАКОВОДИ МАФИЈА http://mn.mk/dosiea/16730-SO-MAKEDONSKOTO-STOPANSTVO-RAKOVODI-MAFIJA http://mn.mk/dosiea/16730-SO-MAKEDONSKOTO-STOPANSTVO-RAKOVODI-MAFIJA 1-so makedonskoto stopanstvo rakovodi mafija

СО МАКЕДОНСКОТО СТОПАНСТВО РАКОВОДИ МАФИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0000
Припрема за атентат http://mn.mk/dosiea/16706-Priprema-za-atentat http://mn.mk/dosiea/16706-Priprema-za-atentat JAT2 1

Припрема за атентат

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000
Македонска Ослободителна Организација-Привременото Раководство http://mn.mk/dosiea/16642-Makedonska-Osloboditelna-Organizacija-Privremenoto-Rakovodstvo http://mn.mk/dosiea/16642-Makedonska-Osloboditelna-Organizacija-Privremenoto-Rakovodstvo Македонска Ослободителна Организација-Привременото Раководство

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 28 May 2019 23:15:00 +0000
Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000
Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г. http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g vmro1Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 14 May 2019 23:15:00 +0000