Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Sat, 23 Sep 2017 12:48:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Апел од Берлин - 04.04.1985 http://mn.mk/dosiea/13669-Apel-od-Berlin---04041985 http://mn.mk/dosiea/13669-Apel-od-Berlin---04041985 На 4.04.1985 година добиена е писмена пратка од ******* од Западен Берлин, СРГ во која испраќа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Sep 2017 01:00:00 +0000
Апел од Берлин - 07.05.1991 http://mn.mk/dosiea/13650-Apel-od-Berlin---07051991 http://mn.mk/dosiea/13650-Apel-od-Berlin---07051991 Барање до Собранието на Македонија, Македонската Радио Телевизија, НИП Нова Македонија и ВМРО-ДПМНЕ...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Sep 2017 01:00:00 +0000
Помош за печатење на гласилото „ГЛАС на ВМРО-ДПМНЕ“ http://mn.mk/dosiea/13633-Pomos-za-pecatenje-na-glasiloto-GLAS-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/13633-Pomos-za-pecatenje-na-glasiloto-GLAS-na-VMRO-DPMNE Потврдуваме дека од Задграничниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Берлин добивме 3000 германски марки, како помош за печатење на нашето гласило „ГЛАС на ВМРО-ДПМНЕ“ - број 11

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 06 Sep 2017 01:00:00 +0000
Загриженост поради состојбите и опасноста во Македонија (Берлин, 1991) http://mn.mk/dosiea/13609-Zagrizenost-poradi-sostojbite-i-opasnosta-vo-Makedonija-Berlin-1991 http://mn.mk/dosiea/13609-Zagrizenost-poradi-sostojbite-i-opasnosta-vo-Makedonija-Berlin-1991 Драги браќа,

Сериозно сум загрижен поради состојбите и опасноста во земјата, а уште повеќе поради недовербата и недоразбирањата, кавгите меѓу нашите во туѓина.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 30 Aug 2017 01:00:00 +0000
ПРВА МАКЕДОНСКА БАНКА?! http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA Префрлувајќи и прегледувајќи ги документите во архивот на покојниот татко, Илија Ризов од Битола меѓу другите документи го пронашол и овој чек на македонска народна банка...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 23 Aug 2017 05:08:11 +0000
„Петар Дримски“ го достави неговото оригинално писмо испратено до сите членови на ДООМ и СМРК и нивните водачи Драган Богдановски и Благој Христов http://mn.mk/dosiea/13556-Petar-Drimski-go-dostavi-negovoto-originalno-pismo-isprateno-do-site-clenovi-na-DOOM-i-SMRK-i-nivnite-vodaci-Dragan-Bogdanovski-i-Blagoj-Hristov http://mn.mk/dosiea/13556-Petar-Drimski-go-dostavi-negovoto-originalno-pismo-isprateno-do-site-clenovi-na-DOOM-i-SMRK-i-nivnite-vodaci-Dragan-Bogdanovski-i-Blagoj-Hristov „Петар Дримски“ го достави неговото оригинално писмо испратено до сите членови на ДООМ и СМРК и нивните водачи Драган Богдановски и Благој Христов. Содржината на писмото е следната...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 16 Aug 2017 01:13:28 +0000
ОДЛУКА ДРУГОГ ЗАСЕДАЊА АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЧА НАРОДНОГ ОСЛОБОЏЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ http://mn.mk/dosiea/13536-ODLUKA-DRUGOG-ZASEDANjA-ANTIFASISTICKOG-VECA-NARODNOG-OSLOBODzENjA-JUGOSLAVIJE http://mn.mk/dosiea/13536-ODLUKA-DRUGOG-ZASEDANjA-ANTIFASISTICKOG-VECA-NARODNOG-OSLOBODzENjA-JUGOSLAVIJE ОДЛУКА ДРУГОГ ЗАСЕДАЊА АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕЧА НАРОДНОГ ОСЛОБОЏЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 09 Aug 2017 01:12:59 +0000
Мане - атентати за Илинден (23.7.1978) http://mn.mk/dosiea/13516-Mane---atentati-za-Ilinden-2371978- http://mn.mk/dosiea/13516-Mane---atentati-za-Ilinden-2371978- Денес, 23.07.1978 година по телефон од Западен Берлин ***** извести...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Tue, 01 Aug 2017 22:00:00 +0000
Извештај - 08.01.1983 http://mn.mk/dosiea/13491-Izvestaj---08011983 http://mn.mk/dosiea/13491-Izvestaj---08011983 На 8 јануари 1983 година во 13 часот се јави ****** од Берлин...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 26 Jul 2017 01:39:48 +0000
Извештај - 20.08.1990 http://mn.mk/dosiea/13470-Izvestaj---20081990 http://mn.mk/dosiea/13470-Izvestaj---20081990 На 20.08.1990 година остварен е контакт со соработникот „Петрин“, на кој информира следното...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 19 Jul 2017 04:59:48 +0000