Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Mon, 27 May 2019 11:19:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Зоран Ќосески-мировен судија во окружниот суд на западна Австралија http://mn.mk/iselenici-region/16611-Zoran-Koseski-miroven-sudija-vo-okruzniot-sud-na-zapadna-Avstralija http://mn.mk/iselenici-region/16611-Zoran-Koseski-miroven-sudija-vo-okruzniot-sud-na-zapadna-Avstralija
61041766 683223672109458 495667602807324672 n
Зоран Ќосески-мировен судија во окружниот суд на западна Австралија
]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Sat, 25 May 2019 19:37:23 +0000 МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ И НЕГОВАТА ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНА И ЦРКОВНА МИСИЈА ВО ТАТКОВИНАТА (27) http://mn.mk/iselenici-region/16593-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--27 http://mn.mk/iselenici-region/16593-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--27 Kirila1

МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ И НЕГОВАТА ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНА И ЦРКОВНА МИСИЈА ВО ТАТКОВИНАТА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (31) http://mn.mk/iselenici-region/16594-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-31 http://mn.mk/iselenici-region/16594-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-31 Stivi1

ПОГЛЕДИ НА СТИВ ПЉАКАС КОН ВИСТИНИТЕ ЗА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД (ДЕЛ II)

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И ММДЧП БАРА БУГАРИЈА ДА ПРЕСТАНЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ДА ГИ ИМЕНУВА КАКО БУГАРИ http://mn.mk/iselenici-region/16582-MAKEDONSKO-DRUSTVO-ILINDEN-TIRANA-I-MMDCP-BARA-BUGARIJA-DA-PRESTANE-MAKEDONCITE-VO-ALBANIJA-DA-GI-IMENUVA-KAKO-BUGARI http://mn.mk/iselenici-region/16582-MAKEDONSKO-DRUSTVO-ILINDEN-TIRANA-I-MMDCP-BARA-BUGARIJA-DA-PRESTANE-MAKEDONCITE-VO-ALBANIJA-DA-GI-IMENUVA-KAKO-BUGARI p1

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и ММДЧП бара Бугарија да престане Македонците во Албанија да ги именува како Бугари

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ И НЕГОВАТА ДУХОВНО-НАЦИОНАЛНА И ЦРКОВНА МИСИЈА ВО ТАТКОВИНАТА (26) http://mn.mk/iselenici-region/16547-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--26 http://mn.mk/iselenici-region/16547-MITROPOLITOT-KIRIL-I-NEGOVATA-DUHOVNO-NACIONALNA-I-CRKOVNA-MISIJA-VO-TATKOVINATA--26 kiril

ПРЕД МОШТИТЕ НА ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО БАЗИЛИКАТА „СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИ“ ВО РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 15 May 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (30) http://mn.mk/iselenici-region/16548-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-30 http://mn.mk/iselenici-region/16548-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-30 STP1

ПОГЛЕДИ НА СТИВ ПЉАКАС КОН ВИСТИНИТЕ ЗА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД (ДЕЛ I)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 15 May 2019 00:00:00 +0000
КОЈ Е ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ? http://mn.mk/iselenici-region/16525-KOJ-E-VASIL-STERJOVSKI http://mn.mk/iselenici-region/16525-KOJ-E-VASIL-STERJOVSKI VasilВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 14 May 2019 23:15:00 +0000
МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ – ПРВИОТ АРХИЕРЕЈ ВО МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО (25) http://mn.mk/iselenici-region/16511-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-25 http://mn.mk/iselenici-region/16511-MITROPOLITOT-KIRIL-–-PRVIOT-ARHIEREJ-VO--MAKEDONSKOTO-ISELENISTVO-25 pop1

ОФИЦИЈАЛИЗИРАЊЕ - РЕГИСТРИРАЊЕ НА АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКО-МАКЕДОНСКА ЕПАРХИЈА 

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (29) http://mn.mk/iselenici-region/16512-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-29 http://mn.mk/iselenici-region/16512-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA--MAKEDONIJA-29 stiv1

ЊУМАРКЕТ – МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕ И НА БИЗНИСОТ НА СЕМЕЈСТВОТО ПЉАКАС

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (28) http://mn.mk/iselenici-region/16470-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA-MAKEDONIJA-28 http://mn.mk/iselenici-region/16470-STIV-PLjAKAS-I-NEGOVATA-POSVETENOST-NA-MAKEDONIJA-28 СТИВ ПЉАКАС И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА МАКЕДОНИЈА (28)

c

ИСЕЛУВАЊЕТО ОД МАКЕДОНИЈА КОН КАНАДА КАКО СУДБИНА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 01 May 2019 09:44:19 +0000