Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 12 Dec 2018 09:50:56 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ И КРАЛОТ ДЕМЕТРИЈ НА БРОНЗЕНИ ШТИТОВИ ОД „СТАРО БОНЧЕ“, КАЈ СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО http://mn.mk/istorija/15778-MAKEDONSKOTO-SONCE-I-KRALOT-DEMETRIJ-NA-BRONZENI-STITOVI-OD-STARO-BONCE-KAJ-SELOTO-BONCE-PRILEPSKO http://mn.mk/istorija/15778-MAKEDONSKOTO-SONCE-I-KRALOT-DEMETRIJ-NA-BRONZENI-STITOVI-OD-STARO-BONCE-KAJ-SELOTO-BONCE-PRILEPSKO МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ И КРАЛОТ ДЕМЕТРИЈ НА БРОНЗЕНИ ШТИТОВИ ОД „СТАРО БОНЧЕ“, КАЈ СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО

pelagonOLYMPUS DIGITAL CAMERA

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Tue, 11 Dec 2018 19:12:00 +0000
Во есента на 1943 година се формира Иницијативен одбор за свикување на Првото заседание на АСНОМ http://mn.mk/istorija/15689-Vo-esenta-na-1943-godina-se-formira-Inicijativen-odbor-za-svikuvanje-na-Prvoto-zasedanie-na-ASNOM http://mn.mk/istorija/15689-Vo-esenta-na-1943-godina-se-formira-Inicijativen-odbor-za-svikuvanje-na-Prvoto-zasedanie-na-ASNOM Delegati na prvoto zasedanie na ASNOM-180Воените и политичките успеси во 1943 година го забрзаа развитокот на органите на народната власт, така што целата територија на Македонија беше опфатена со НО одбори. На слободните територии започна формирањето и на повисоки органи на народната власт, а се пристапи и кон подготовките за создавање на антифашистичкото народноослободително собрание (АСНОМ).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 28 Nov 2018 02:22:06 +0000
ПРВИОТ ПОШТЕНСКИ ПЕЧАТ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛ УДРЕН ПРЕД 175 ГОДИНИ ВО ПОШТАТА ВО БИТОЛА http://mn.mk/istorija/15660-PRVIOT-POSTENSKI-PECAT-VO-MAKEDONIJA-BIL-UDREN-PRED-175-GODINI-VO-POSTATA-VO-BITOLA http://mn.mk/istorija/15660-PRVIOT-POSTENSKI-PECAT-VO-MAKEDONIJA-BIL-UDREN-PRED-175-GODINI-VO-POSTATA-VO-BITOLA 3ПРВИОТ ПОШТЕНСКИ ПЕЧАТ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛ УДРЕН ПРЕД 175 ГОДИНИ ВО ПОШТАТА ВО БИТОЛА

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 22 Nov 2018 20:26:10 +0000
„ТЕШКОТО“ НА ЧЕНТО НА ШАТОРОВ КАМЕН http://mn.mk/istorija/15657-TESKOTO-NA-CENTO-NA-SATOROV-KAMEN http://mn.mk/istorija/15657-TESKOTO-NA-CENTO-NA-SATOROV-KAMEN Cento„ТЕШКОТО“ НА ЧЕНТО НА ШАТОРОВ КАМЕН

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 22 Nov 2018 18:55:13 +0000
Привремена влада на Македонија – Единство создадена 1880 г. http://mn.mk/istorija/15623-Privremena-vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-sozdadena-1880-g http://mn.mk/istorija/15623-Privremena-vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-sozdadena-1880-g manifest1881Привремената влада на Македонија - Единство е политичка институција на народот во Македонија. Владата била создадена 1880 година во Гремен и требало да ги застапува интересите на сите Македонци без разлика на нивната вера и народност, пред Големите сили. Таа се залагала за Автономна Македонија, но и за создавање на македонска самостојна држава.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Thu, 15 Nov 2018 01:30:47 +0000
Германски историчар објаснува како е фалсификувана грчката историја http://mn.mk/istorija/15572-Germanski-istoricar-objasnuva-kako-e-falsifikuvana-grckata-istorija http://mn.mk/istorija/15572-Germanski-istoricar-objasnuva-kako-e-falsifikuvana-grckata-istorija germanski-istoricar-180Германскиот историчар вели дека историјата е сосема поразлична од онаа што сме ја учеле во училиште, па така во книгата „Фалсификување на човечката историја” сосема отворено тврди дека сите „грчки” автори се всушност западноевропејци кои ги фалсификувале „изворите” во периодот меѓу 11 и 12-ти век.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 07 Nov 2018 02:11:03 +0000
ВОДА ЌЕ ГО ОТКРИЕ БОГАТСТВОТО НА ЦАР МАКЕДОН ВО МАКЕДОНИЈА – ПРОРОШТВО НА МАКЕДОНСКИОТ НОТРАДАМУС http://mn.mk/istorija/15571-VODA-KE-GO-OTKRIE-BOGATSTVOTO-NA-CAR-MAKEDON-VO-MAKEDONIJA-–-PROROSTVO-NA-MAKEDONSKIOT-NOTRADAMUS http://mn.mk/istorija/15571-VODA-KE-GO-OTKRIE-BOGATSTVOTO-NA-CAR-MAKEDON-VO-MAKEDONIJA-–-PROROSTVO-NA-MAKEDONSKIOT-NOTRADAMUS samoil1-180Се работи за ЗАФИР, човек роден во Шопско Рударе (Кратово), во маалата Грозданови, во близина на локалитетот Цоцев камен. Не е познато кога се родил и кога умрел, но дедо Савко Арсовски кажува дека живеел во „бугарско време“, некаде меѓу двете светски војни, пред 90-тина години.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 07 Nov 2018 02:07:45 +0000
Ченто до Колишевски: Милост не сакам! Не ми треба помилување! Ќе одлежам до ден колку ме осудивте http://mn.mk/istorija/15541-Cento-do-Kolisevski-Milost-ne-sakam-Ne-mi-treba-pomiluvanje-Ke-odlezam-do-den-kolku-me-osudivte http://mn.mk/istorija/15541-Cento-do-Kolisevski-Milost-ne-sakam-Ne-mi-treba-pomiluvanje-Ke-odlezam-do-den-kolku-me-osudivte altЧенто до Колишевски: Милост не сакам! Не ми треба помилување! Ќе одлежам до ден колку што ме осудивте ]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Sat, 03 Nov 2018 22:21:55 +0000 БУГАРИТЕ И ГРЦИТЕ СЕ ВЕШТАЧКА ТВОРБА ЗА ДА СЕ НЕГИРА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ КОЈ СЕ ДРЕВЕН НАРОД http://mn.mk/istorija/15512-BUGARITE-I-GRCITE-SE-VESTACKA-TVORBA-ZA-DA-SE-NEGIRA-POSTOENjETO-NA-MAKEDONCITE-KOJ-SE-DREVEN-NAROD http://mn.mk/istorija/15512-BUGARITE-I-GRCITE-SE-VESTACKA-TVORBA-ZA-DA-SE-NEGIRA-POSTOENjETO-NA-MAKEDONCITE-KOJ-SE-DREVEN-NAROD makedonsko-carstvo-180Според подоле напишаното може да се увиди дека Грците и Бугарите се вештачка творба за да се негира постоењето на Македонците како еден од најстарите народи во Светот и со сигурност најстар во Европа

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 31 Oct 2018 02:46:55 +0000
Македонија 51-та ѕвезда на Американското знаме http://mn.mk/istorija/15511-Makedonija-51-ta-dzvezda-na-Amerikanskoto-zname http://mn.mk/istorija/15511-Makedonija-51-ta-dzvezda-na-Amerikanskoto-zname american-flag-600x375-180По завршувањето на втората светска војна и формирањето на колективите - задругите, по селата кога неукиот и кроток македонски  намачен народ, кој со векови  работи по своите ниви  со цел да го прехрани  големото македонско семејство, се соочува со уште една голема мака, конфискација на имотот, добиток, жито, механизација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 31 Oct 2018 02:42:03 +0000