Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Thu, 21 Feb 2019 16:15:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Аристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски http://mn.mk/istorija/16123-Aristotel-izbrkan-od-Atina-zosto-bil-prijatel-na-nivniot-neprijatel-Aleksandar-Makedonski http://mn.mk/istorija/16123-Aristotel-izbrkan-od-Atina-zosto-bil-prijatel-na-nivniot-neprijatel-Aleksandar-Makedonski aristotelАристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000
ДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК? http://mn.mk/istorija/16124-DALI-GRKOT-ZORBA-BIL-VISTINSKI-GRK- http://mn.mk/istorija/16124-DALI-GRKOT-ZORBA-BIL-VISTINSKI-GRK- hqdefaultДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК?

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0000
Македонија–создавана низ вековите http://mn.mk/istorija/16090-Makedonija–sozdavana-niz-vekovite http://mn.mk/istorija/16090-Makedonija–sozdavana-niz-vekovite 1 17

Запознај ја татковината за да ја сакаш повеќе!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0000
ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија http://mn.mk/istorija/16091-CIA-Moskva-barala-spojuvanje-na-Vardarska-i-Egejska-Makedonija http://mn.mk/istorija/16091-CIA-Moskva-barala-spojuvanje-na-Vardarska-i-Egejska-Makedonija 313ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0000
Некои македонски патриоти имаат прецизна мисла - (Солун, февруари 1874 год http://mn.mk/istorija/16066-Nekoi-makedonski-patrioti-imaat-precizna-misla---Solun-fevruari-1874-god http://mn.mk/istorija/16066-Nekoi-makedonski-patrioti-imaat-precizna-misla---Solun-fevruari-1874-god  

2ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЈКОВ:
НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ПАТРИОТИ ИМААТ ПРЕЦИЗНА МИСЛА:
“МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ БУГАРИ” И УПОРНО НАСТОЈУВААТ ДА СЕ ЗДОБИЈАТ СО СВОЈА ОДДЕЛНА ЦРКВА И ГО ИСТАКНУВААТ МЕСНОТО МАКЕДОНСКО НАРЕЧЈЕ КАКО ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000 ФИЛИП Е МАКЕДОНЧЕ, А ФОТИС ГРКЧЕ: Првиот македонски буквар печатен од грчките власти http://mn.mk/istorija/16067-FILIP-E-MAKEDONCE-A-FOTIS-GRKCE-Prviot-makedonski-bukvar-pecaten-od-grckite-vlasti http://mn.mk/istorija/16067-FILIP-E-MAKEDONCE-A-FOTIS-GRKCE-Prviot-makedonski-bukvar-pecaten-od-grckite-vlasti filipФИЛИП Е МАКЕДОНЧЕ, А ФОТИС ГРКЧЕ: Првиот македонски буквар печатен од грчките власти

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000
Проект за афтономна Македонија 1908 http://mn.mk/istorija/16069-Proekt-za-aftonomna-Makedonija-1908 http://mn.mk/istorija/16069-Proekt-za-aftonomna-Makedonija-1908 privremenaЗначењето на „Мирцштегски реформи“ и „Равелска средба“- Проект за афтономна Македонија 1908

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 05 Feb 2019 23:05:00 +0000
Драган Бограновски:Победоносниот марш на македонскиот литератутен марш-1997 г. http://mn.mk/istorija/16019-Dragan-BogranovskiPobedonosniot-mars-na-makedonskiot-literatuten-mars-1997-g http://mn.mk/istorija/16019-Dragan-BogranovskiPobedonosniot-mars-na-makedonskiot-literatuten-mars-1997-g 1

2

4

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000
ПРИСИЛНОТО ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ТОПОНИМИТЕ И МИКРОТОПОНИМИТЕ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА http://mn.mk/istorija/16024-PRISILNOTO-PREIMENUVANjE-NA-NASELENITE-MESTA-TOPONIMITE-I-MIKROTOPONIMITE-VO-EGEJSKA-MAKEDONIJA http://mn.mk/istorija/16024-PRISILNOTO-PREIMENUVANjE-NA-NASELENITE-MESTA-TOPONIMITE-I-MIKROTOPONIMITE-VO-EGEJSKA-MAKEDONIJA

toponimiПРИСИЛНОТО ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ТОПОНИМИТЕ И МИКРОТОПОНИМИТЕ ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000 Оригиналниот „Абецедар“ е во Скопје http://mn.mk/istorija/16025-Originalniot-Abecedar-e-vo-Skopje http://mn.mk/istorija/16025-Originalniot-Abecedar-e-vo-Skopje AbecedarМакедонски Абецедар

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000