Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 26 Jan 2021 12:00:39 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Историски белешки за Мијаците – Св. Јован Претеча (Бигорски) (1) http://mn.mk/istorija/9579-Istoriski-beleski-za-Mijacite-–-Sv-Jovan-Preteca-Bigorski-1 http://mn.mk/istorija/9579-Istoriski-beleski-za-Mijacite-–-Sv-Jovan-Preteca-Bigorski-1 bigorski-180Во V поглавје од својата „Книга за Мијаците“ (Македонска библиотека No. 12, Софија, 1941), Георги Трајчев пишува за Бигорскиот манастир „Св. Јован Претеча“. Авторот во своето дело дава интересни податоци кои не се многу познати на пошироката јавност.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Mar 2023 00:00:00 +0000
Словенското писмо го изучив од татко ми Димитрија Македонски, зашто сме Македонци (1846 година) http://mn.mk/istorija/7507-Slovenskoto-pismo-go-izuciv-od-tatko-mi-Dimitrija-Makedonski-zasto-sme-Makedonci-1846-godina http://mn.mk/istorija/7507-Slovenskoto-pismo-go-izuciv-od-tatko-mi-Dimitrija-Makedonski-zasto-sme-Makedonci-1846-godina stari-dokumenti„Да се знае кога  селаните од моето родно с. Радибуш, Криворечка Паланка, ме главија за учител во нашето селско училиште, и за Ранковце и за Криви Камен, за 1800 гроша гопдишно.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
ДООМ - ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТУЃИНА 1975 г. http://mn.mk/istorija/19275-DOOM---POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975-g http://mn.mk/istorija/19275-DOOM---POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975-g ovik do Makedoncite vo tudjina 1 - Copy

ДООМ- ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТУЃИНА 1975 г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
Македонска нација - НОВИ УДБАШКИ ЗАКАНУВАЊА- 1975 година http://mn.mk/istorija/19276-Makedonska-nacija---NOVI-UDBASKI-ZAKANUVANjA--1975-godina http://mn.mk/istorija/19276-Makedonska-nacija---NOVI-UDBASKI-ZAKANUVANjA--1975-godina 1903

Македонска нација - НОВИ УДБАШКИ ЗАКАНУВАЊА- 1975 година

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000
Стефан во Христа Бога верен цар македонски http://mn.mk/istorija/7069-Stefan-vo-Hrista-Boga-veren-car-makedonski http://mn.mk/istorija/7069-Stefan-vo-Hrista-Boga-veren-car-makedonski dusanoviot-zakon-240Скоро целосно е непознато кај нас, но уште повеќе кај Србите, Бошњаците и Црногорците, дека во доцниот среден век тие го користеле поимот МАКЕДОНСКИ, при дефинирање на нивната територија и индиректно народ. Постојат бројни историски писмени извори каде за Србија, Црна Гора и БиХ се зборува како “земји македонски“ или “страни македонски“. Оваа тема од македонските историчари не е воошто разработена до сега, со мали исклучоци, каде се дадени оскудни податоци.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
Апел кон Македонците во Бугарија: Полно самоопределување на Македонскиот Народ http://mn.mk/istorija/7438-Apel-kon-Makedoncite-vo-Bugarija-Polno-samoopredeluvanje-na-Makedonskiot-Narod http://mn.mk/istorija/7438-Apel-kon-Makedoncite-vo-Bugarija-Polno-samoopredeluvanje-na-Makedonskiot-Narod macedonia-forever“…Така во Македонија во 1941 изникна како решителна сила Македонската народно-ослободителна војска, која што славно ги продолжи традиционалните и историски борби на македонскиот народ против завојувачката политика на Балканот и во тесен сојуз со движењето на маршал Тито да ја гради слободатата на Македонија и нејзиното федерирање со сите демократски сили на Балканот. Во таа ситуација во нашата татковина се создаде АСНОМ како институт од највискока револуционерна и политичка вредност, прокламирајќи го основниот закон на Македонија, а имено: полно самоопределување на македонскиот народ. Денеска во Македонија е установена револуционерна наородноослободителна власт…

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
Американски новинар во 1917г. во Битола:што сте вие Бугарка или Србинка?- Јас сум Македонка! http://mn.mk/istorija/19249-Amerikanski-novinar-vo-1917g-vo-Bitolasto-ste-vie-Bugarka-ili-Srbinka--Jas-sum-Makedonka http://mn.mk/istorija/19249-Amerikanski-novinar-vo-1917g-vo-Bitolasto-ste-vie-Bugarka-ili-Srbinka--Jas-sum-Makedonka

Новинарот Херберт Кори бил воен известувач на „Нешионал Џеографик“ за време на Iта Светска Војна во Македонија, патувал и ги опишал ужасите направени од Бугарската Војска, убивства, бесење, гранатирање но добил и одговор - Јас сум Македонка!

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000 „Една идеја един живот“ (6) http://mn.mk/istorija/19254-Edna-ideja-edin-zivot-6 http://mn.mk/istorija/19254-Edna-ideja-edin-zivot-6 1ideja

„Една идеја един живот“ (6)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0000
За страдањето на Евреите во опожареното Скопје (октомври 1689 год.) http://mn.mk/istorija/9097-Za-stradanjeto-na-Evreite-vo-opozarenoto-Skopje-oktomvri-1689-god http://mn.mk/istorija/9097-Za-stradanjeto-na-Evreite-vo-opozarenoto-Skopje-oktomvri-1689-god evrei-skopje„Од многу години, Евреите во тој град (Скопје, н.б.) бевме собрани на едно место, изградено како тврдина среде градот, опкружено со ѕидишта, со добро замандалени порти...и поради нашите големи гревови, непријателот преку сето фрли огнан, и врз нашите синагоги и врз училиштето, како и врз куќите, кои беа внатре во тврдината, и се стана плен на огнот... И не остана куќа таму внатре во тврдината, која да не стана плен на пожарот”.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0000
Фрескоживопис на „Страшниот Суд“ на кој се прикажани четирите древни царства - Вавилонското, Персиското, Македонското и Римското http://mn.mk/istorija/9158-Freskozivopis-na-Strasniot-Sud-na-koj-se-prikazani-cetirite-drevni-carstva---Vavilonskoto-Persiskoto-Makedonskoto-i-Rimskoto http://mn.mk/istorija/9158-Freskozivopis-na-Strasniot-Sud-na-koj-se-prikazani-cetirite-drevni-carstva---Vavilonskoto-Persiskoto-Makedonskoto-i-Rimskoto freska-aleksandar-240Фрескоживопис на „Страшниот Суд“ на кој се прикажани четирите древни царства - Вавилонското, Персиското, Македонското и Римското.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0000