Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 01 Nov 2020 01:40:10 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ОД КИСЛЕВ – МЕСЕЦ ОД ЕВРЕЈСКИОТ КАЛЕНДАР - ДО ЗБОРОТ КРШТЕВАЊЕ (21) http://mn.mk/kultura/18975-OD-KISLEV-–-MESEC-OD-EVREJSKIOT-KALENDAR---DO-ZBOROT-KRSTEVANjE-21 http://mn.mk/kultura/18975-OD-KISLEV-–-MESEC-OD-EVREJSKIOT-KALENDAR---DO-ZBOROT-KRSTEVANjE-21 1kislevВо ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од деветтиот месец од еврејскиот календар –Кислев, до Крштевање, кое на многу места во СЗ се спомнува миењето како обред со кој се симболизира очистувањето од грев и преданост кон Бога

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
ПЕТНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 1983 ГОДИНА (28) http://mn.mk/kultura/18976-PETNAESETTO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-1983-GODINA-28 http://mn.mk/kultura/18976-PETNAESETTO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-1983-GODINA-28 1ohri

ДЕЛ ОД ПОКЛОНЕНИЈАТА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000
Да се знае кога дојде ереј Лазар од Ковачевци во Лесновскиот манастир http://mn.mk/kultura/7944-Da-se-znae-koga-dojde-erej-Lazar-od-Kovacevci-vo-Lesnovskiot-manastir http://mn.mk/kultura/7944-Da-se-znae-koga-dojde-erej-Lazar-od-Kovacevci-vo-Lesnovskiot-manastir lesnovski-manastirДа се знае кога дојде ереј Лазар од Ковачевци во Лесновскиот манастир, во храмот на архистратег Михаил и на светиот преподобен отец Гаврил Лесновски, пустиножителот, кој водеше испоснички живот на Обловската планина. Така да се знае, кога доаѓаше Лазар при игуменот Исаија еромонах и Филотеј по милоста на Божјата благодет владика Ќустендилски и на други места. Јасно да ти биде на тебе, попе Христо од Кочани – да знаеш за најсветлиот и научениот отец и господин кир Висарион еромонах од Рискиот манастир.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
Асеманиевото евангелие или Асеманово евангелие http://mn.mk/kultura/7994-Asemanievoto-evangelie-ili-Asemanovo-evangelie http://mn.mk/kultura/7994-Asemanievoto-evangelie-ili-Asemanovo-evangelie aseman_240Асеманиевото евангелие или Асеманово евангелие е средновековен македонски книжевен споменик кое потекнува од 10 или почетокот на 11 век. Евангелието е составено од 158 листови.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
ПЕЧОВСКО МААЛО http://mn.mk/kultura/12924-PECOVSKO-MAALO http://mn.mk/kultura/12924-PECOVSKO-MAALO pecovsko-maaloДоколку се наоѓате во село Пожаране и за миг посакате да видите безброј убавини на едно мало и исто место, тогаш воопшто не размислувајте туку веднаш тргнете по патот кој води кон срцето на селото , таму каде што се наоѓа  „Печовско Маало“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
ЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (27) http://mn.mk/kultura/18959-JUGOSLOVENSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-27 http://mn.mk/kultura/18959-JUGOSLOVENSKA-DELEGACIJA-NA-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-27 1jugoЧЕТИРИНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
ОД ИЗРАЗОТ КАДИЛНИЦА – ДО КИРИОТ - ГРАДОТ ВО ПЛАНИНАТА ИДУМЕЈА (20) http://mn.mk/kultura/18960-OD-IZRAZOT-KADILNICA-–-DO-KIRIOT----GRADOT-VO-PLANINATA-IDUMEJA-20 http://mn.mk/kultura/18960-OD-IZRAZOT-KADILNICA-–-DO-KIRIOT----GRADOT-VO-PLANINATA-IDUMEJA-20 1kad

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Кадилница - сад во кој се палел темјанот, до Кириот - град во планините на Идумеја, југозападно од Мртвото Море

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 20 Oct 2020 23:00:00 +0000
Од борбата за возобновување на автокефална архиепископија на Прва Јустинијана Охрид http://mn.mk/kultura/12528-Od-borbata-za-vozobnovuvanje-na-avtokefalna-arhiepiskopija-na-Prva-Justinijana-Ohrid http://mn.mk/kultura/12528-Od-borbata-za-vozobnovuvanje-na-avtokefalna-arhiepiskopija-na-Prva-Justinijana-Ohrid 1„Улогата на идејата за Охридската архиепископија во црковната борба не било едноставно само лирско искажување на чуствата , туку одраз на стварност. Оваа идеја била двигател на борбата во Охрид. Откако на 4 април 1860 година охриѓани писмено му изјавиле на цариградскиот патриарх дека не го признават веќе за свој духовен старешина, следната година на 9. април тие ги ополномоштиле народните претставници во Цариград да дејствуваат упорно пред В. Порта за возобновување на "автокефална архиепископија на Прва Јустинијана Охрид, која неправедно и незаконито ја присвоил грчкиот клир.“ – пишува И. Снегаров

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 13 Oct 2020 23:00:00 +0000
ОД ЈОВАНОВИТЕ ПОСЛАНИЈА - ДО ВОЈСКОВОДАЧОТ ЈУЈ КОЈ СТАНАЛ ЦАР НА ИЗРАЕЛ (19) http://mn.mk/kultura/18948-OD-JOVANOVITE-POSLANIJA---DO-VOJSKOVODACOT-JUJ-KOJ-STANAL-CAR--NA-IZRAEL-19 http://mn.mk/kultura/18948-OD-JOVANOVITE-POSLANIJA---DO-VOJSKOVODACOT-JUJ-KOJ-STANAL-CAR--NA-IZRAEL-19 191Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Јовановите посланија во кои е даден текст за проповедникот и пророкот, роден во ридестата област на Јудеја - Јован Крстител  до Јуј, односно Јахве војсководач кој станал цар на Израел

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 13 Oct 2020 23:00:00 +0000
ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ПО СМРТТА НА ПОГЛАВАРОТ НА МПЦ Г. ДОСИТЕЈ (26) http://mn.mk/kultura/18949-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-PO-SMRTTA-NA-POGLAVAROT-NA-MPC-G-DOSITEJ-26 http://mn.mk/kultura/18949-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-PO-SMRTTA-NA-POGLAVAROT-NA-MPC-G-DOSITEJ-26 1dositejТРИНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 1981 ГОДИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 13 Oct 2020 23:00:00 +0000