Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Wed, 14 Apr 2021 17:30:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Лесновскиот манастир бил најголема монашка република на Балканот http://mn.mk/kultura/13203-Lesnovskiot-manastir-bil-najgolema-monaska-republika-na-Balkanot http://mn.mk/kultura/13203-Lesnovskiot-manastir-bil-najgolema-monaska-republika-na-Balkanot Tihomir Karanfilov-001 Тихомир Каранфилов

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
МОНОГРАФИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА БЛАГОЈ МЕХАНЏИСКИ (1) http://mn.mk/kultura/19582-MONOGRAFIJA-POSVETENA-NA-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-BLAGOJ-MEHANDzISKI-1 http://mn.mk/kultura/19582-MONOGRAFIJA-POSVETENA-NA-ZIVOTOT-I-DELOTO-NA-BLAGOJ-MEHANDzISKI-1 1mean

ДЕЛ ОД ВОВЕДОТ ВО МОНОГРАФСКОТО ДЕЛО „ БЛАГОЈ МЕХАНЏИСКИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
ЗНАЧАЈНО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ (52) http://mn.mk/kultura/19583-ZNACAJNO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM--52 http://mn.mk/kultura/19583-ZNACAJNO-POKLONENIE-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM--52 1pokl11

ТРИЕСЕТ И ОСМОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – 2006 ГОДИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РОМИТЕ 8 АПРИЛ И НИВНИОТ РАЗВОЈ ВО СВЕТОТ http://mn.mk/kultura/19603-MEGUNARODNIOT-DEN-NA-ROMITE-8-APRIL-I-NIVNIOT--RAZVOJ-VO-SVETOT http://mn.mk/kultura/19603-MEGUNARODNIOT-DEN-NA-ROMITE-8-APRIL-I-NIVNIOT--RAZVOJ-VO-SVETOT 1esm

Меѓународниот ден на Ромите 8 Април се слави, речиси, во сите места во Република Македонија, каде според пописот од 2002 година, живеат околу 54.000 Роми или 2,66 отсто од вкупното население. Од 2007 година Владата на Република Македонија го усвои 8 Април да се одбележува како државен празник и неработен ден за Ромите во Македонија. Есма Реџепова –Теодосиевска, пак,  беше жената со божествен глас и најмаркантното музичко име на ромската музичка фолк-сцена.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Fri, 09 Apr 2021 20:58:00 +0000
ПРВИОТ БИБЛИСКИ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (44) http://mn.mk/kultura/19592-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-44- http://mn.mk/kultura/19592-PRVIOT-BIBLISKI-RECNIK-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-44- 1bib1Делото „Библиски речник”, чиј автори се м-р Петко Златески и Славе Николовски - Катин е прво дело од ваков вид на македонски јазик во издание на Библиското здружение на Република Македонија и на книгоиздателството  „Македонска искра” од Скопје. Во објавените 43  продолженија за читателите на  порталот „Македонска нација“го претставивме „Библискиот речник“ преку лексикографските термини, имињата, зборовите, изразите, називите и друго од ова прво издание на македонски јазик

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Apr 2021 11:50:00 +0000
ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 2003, 2004 И 2005 ГОДИНА (51) http://mn.mk/kultura/19589-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-2003-2004-I-2005-GODINA-51 http://mn.mk/kultura/19589-POKLONENIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-2003-2004-I-2005-GODINA-51 1ri1

ТРИЕСЕТ И ПЕТТОТО, ШЕСТОТО И СЕДМОТО  ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Apr 2021 11:28:00 +0000
Календар на Велигденски датуми http://mn.mk/kultura/19565-Kalendar-na-Veligdenski-datumi http://mn.mk/kultura/19565-Kalendar-na-Veligdenski-datumi 2 9

Велигденски датуми

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000
ОД ТАБЕЛИТЕ, МЕРКИТЕ ЗА ДОЛЖИНА, ЗА ОДЕЊЕ, ЗА ВОЛУМЕН, ЗА ТВРДИ МЕТАРИИ, ЗА ТЕЧНОСТ И ЗА ТЕЖИНА – ДО ПАРИ (43) http://mn.mk/kultura/19544-OD-TABELITE-MERKITE-ZA-DOLZINA-ZA-ODENjE-ZA-VOLUMEN-ZA-TVRDI-METARII-ZA-TECNOST-I-ZA-TEZINA-–-DO-PARI-43 http://mn.mk/kultura/19544-OD-TABELITE-MERKITE-ZA-DOLZINA-ZA-ODENjE-ZA-VOLUMEN-ZA-TVRDI-METARII-ZA-TECNOST-I-ZA-TEZINA-–-DO-PARI-43  

1moab

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе го претставиме делот од „Библискиот реч ник“, кој ги содржи табелите: година, месец и денови, потоа мерки итежини, мерки за должина, мерки за одење, мерки за волумен и за тврди материи, мерки за течност и мерки за тежина, до пари

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
СЛОВО НА МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ ВО 2002 ГОДИНА (50) http://mn.mk/kultura/19545-SLOVO-NA-MITROPOLITOT-KIRIL-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-2002-GODINA-50-- http://mn.mk/kultura/19545-SLOVO-NA-MITROPOLITOT-KIRIL-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM-VO-2002-GODINA-50-- 91kir

ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
ОД ЗБОРОТ ЧАС - СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО – ДО ЕВРЕЈСКИОТ ЗБОР ШИБОЛЕТ (42) http://mn.mk/kultura/19505-OD-ZBOROT-CAS---SMETANjE-NA-VREMETO-–-DO-EVREJSKIOT-ZBOR-SIBOLET-42 http://mn.mk/kultura/19505-OD-ZBOROT-CAS---SMETANjE-NA-VREMETO-–-DO-EVREJSKIOT-ZBOR-SIBOLET-42 1is1

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе претставиме дел од „Библискиот реч ник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...: од зборо час, за кој во НЗ се споменуваат некои часови, во кои се врши одредено дејство, а вообичаено се преведуваат со денешното сметање на времето, до изразот шиболет, збор што Ефтај го употребил за да провери дали една група бегалци му припаѓа на неговиот народ Галад или, пак, на Ефремовото  племе

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000