Видео Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/video Mon, 22 Apr 2019 00:40:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Macedonia's forgotten gem http://mn.mk/video/1830-Macedonia's-forgotten-gem http://mn.mk/video/1830-Macedonia's-forgotten-gem ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sat, 08 May 2010 10:26:38 +0000 Едно име имаме - Македонија http://mn.mk/video/767-Edno-ime-imame---Makedonija http://mn.mk/video/767-Edno-ime-imame---Makedonija ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 15 Nov 2009 21:52:53 +0000 Промоција на „Македонска нација“ - 17.06.2009 http://mn.mk/video/333-Promocija-na-Makedonska-nacija---17062009 http://mn.mk/video/333-Promocija-na-Makedonska-nacija---17062009 ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Wed, 29 Jul 2009 13:16:41 +0000 Трајко Трајковски говор во Прилеп http://mn.mk/video/215-2009-07-01-04-51-14 http://mn.mk/video/215-2009-07-01-04-51-14
]]>
sladjana.nigma@gmail.com (Слаѓана Димитровска) Видео Wed, 01 Jul 2009 04:47:26 +0000
Драган Богдановски - борба за политичка слобода на Македонија http://mn.mk/video/174-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-sloboda-na-makedonija http://mn.mk/video/174-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-sloboda-na-makedonija ]]> sladjana.nigma@gmail.com (Слаѓана Димитровска) Видео Sat, 20 Jun 2009 08:38:38 +0000 Драган Богдановски - борба за политичка слобода на Македонија http://mn.mk/video/173-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-nezavisnost-na-makedonija-2 http://mn.mk/video/173-dragan-bogdanovski-borba-za-politicka-nezavisnost-na-makedonija-2 ]]> sladjana.nigma@gmail.com (Слаѓана Димитровска) Видео Sat, 20 Jun 2009 08:33:06 +0000 Македонија Вечна 2 http://mn.mk/video/136-makedonija-vecna-2 http://mn.mk/video/136-makedonija-vecna-2 ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:40:54 +0000 Македонија Вечна http://mn.mk/video/137-makedonija-vecna http://mn.mk/video/137-makedonija-vecna ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:39:23 +0000 Боите на Македонија http://mn.mk/video/138-boite-na-makedonija http://mn.mk/video/138-boite-na-makedonija ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:38:51 +0000 Земјо македонска http://mn.mk/video/139-zemjo-makedonska http://mn.mk/video/139-zemjo-makedonska ]]> donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Видео Sun, 14 Jun 2009 16:37:47 +0000